tirsdag 1. november 2016

Kommunestyremøte, saksdokumenter og mellomrom.


Som godt voksen kommunestyredebutant møtte jeg for første gang i mitt liv i Kommunestyremøtet i Tromsø, onsdag 26. oktober.  Det var en interessant erfaring, og jeg traff mange hyggelige og dyktige mennesker som bruker sin kapasitet, kompetanse og erfaring til å gjøre kommunen vår så god som mulig.

Men det var også vanskelig. En enorm dokumentbunke lå ved møteinnkallinga. Jeg prøvde å telle hvor mye saksdokumentasjon som forelå, og jeg følte meg ei stund som jeg var inne i Prøysen si fortelling «Geitebukken som skulle telle til ti». Men jeg telte så godt jeg kunne og jeg fant ut at det til møtet forelå 27 saker til behandling, bestående av utredninger, framlegg, møtereferater etc. Totalt var det 954 sider med 221. 030 ord på til sammen 1.417.312 tegn, inklusive mellomrom. 

Den viktigste saken i møtet var sak 195/15 Økonomirapport 2, og kommunestyret brukte da også mest tid på å behandle denne, som var på 72 sider med 24.352 ord på til sammen 159.519 tegn, eller ca. 10% av den totale mengde ord og tegn som lå ved møteinnkallinga.

I møtet ble det fra alle lagt vekt på at det spesielt er økonomien knyttet til «pleie og omsorg» som er det kritiske og som har store overskridelser, og at det er mange og  kompliserte årsaker til dette.  Posisjonen la fram et forslag (fra behandlinga i komiteen og formannskapet) om omorganisering av avdelinga, fra en «bestiller/utførermodell» til en såkalt «tillitsmodell» (merkelig ord forresten, det hadde vært langt mer oppsiktsvekkende om det skulle ha hett «mistillitsmodell»). På veien fra komiteen til kommunestyret var forslaget blitt noe modifisert slik at sjølve ordet «tillitsmodell» var fjernet og erstattet med en litt annen beskrivelse, sjøl om det i hovedsak var det samme.

Spørsmålet om ny organisering av «Pleie og omsorg» i dokumentasjonen utgjorde  637 ord på til sammen 4364 tegn. Dette var litt over 3 promille av det totale volumet av tegn i alle dokumentene.  Spesielle utredninger, vurderinger eller analyser fantes ikke; kun referat fra komitemøter og formannskapsmøte.

Så kan man spørre seg, og det gjorde jeg da også i kommunestyremøtet, om forslagsstillerne syntes at 3 er en høy promille i denne sammenheng; er det ikke et syltynt grunnlag å fatte ei så viktig beslutning på i den suverent viktigste saken som ble behandla i møtet?

Joda, jeg er klar over at tillitsmodellen nok er  beskrevet både andre steder hvor man arbeider med å få kontroll på pleie- og omsorgssektoren, og jeg er klar over at modellen også er beskrevet noe i Tromsø kommune. Men forslagsstillerne la ikke skjul på at det fortsatt er svært mye som må defineres langt bedre før reformen implementeres.  Dessuten er det jo slik at det som binder vedtaket er det som følger med i sakens dokumenter eller referanser  til dokumenter. Det var ikke mye denne gang.

Derfor kan det bli slik at vedtaket som ble fattet i tråd med forslaget fra posisjonen, slik det nå framstår,  ikke vil løse utfordringene.  Snarere tvert imot kan ei rigid tolkning av vedtaket komme til hinder for å etablere en tjeneste som både økonomisk og tjenestemessig er god.

Men nå må man se framover.  I tråd med andre punkter i vedtaket og klare uttalelser framsatt i møtet, vil det nå være en viktig prosess i  administrasjonen å konkretisere dette nærmere og legge det fram for politisk behandling.  Sjøl om man etter mitt syn har angrepet problemstillingen i gal rekkefølge ved først å si hvordan den overordnede løsning skal være og så detaljere dette, i stedet for først å analysere og definere et grunnlag og så trekke en overordnet konklusjon, så har både posisjon og opposisjon i kommunestyret  i fellesskap – håper jeg - fortsatt muligheter til å være konstruktive og løsningsorienterte, bruke hodet og foreslå løsninger som løser utfordringene tjenestemessig og økonomisk. Da er det viktig at kommunestyrets vedtak ikke blir «ei sovepute» som hindrer fornuftige og nødvendige endringer, samt at det lages gode og konkrete beskrivelser av hvordan dette skal fungere i praksis.


Og så tenker jeg på om det virkelig er nødvendig med en dokumentbunke på 954 sider med 221. 030 ord på til sammen 1.417.312 tegn til hvert kommunestyremøte. Og om det er forsvarlig med informasjonsmengde i de viktigste sakene på 637 ord på til sammen 4364 tegn.  Inklusive mellomrom. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar